Hantering av personuppgifter

 

 

DATALAGRINGSPOLICY – (GDPR)

 

VAD ÄR PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter) som direkt eller indirekt kan kopplas till en person som är i livet, t ex namn, bild, film, röstinspelning, personnummer, IP-adress, samt rese- och köphistorik.

LAGRINGSTID 
När uppgifter inte behövs längre så ska de tas bort. Vi sparar uppgifter om dig upp till 12 månader efter avslutat medlemskap, bland annat som underlag för eventuella reklamationer och garantier.

AVTAL MED SAMTYCKE

När någon blir medlem hos oss, eller köper något via vår sajt, ingår vi ett avtal med denne om att leverera en tjänst. Vårt uppdrag är att hjälpa företag och föreningar att tillsammans tjäna pengar på plattformen. Vi har även i uppdrag att ge webbstatistik för att förbättra tjänsten för samtliga målgrupper. För att kunna genomföra detta måste vi kunna läsa av IP-adresser för besökare av sajten.

VARFÖR TAR VI IN PERSONUPPGIFTER?

 • För att vi ska kunna ge dig relevanta upplevelser, tjänster och erbjudanden.
 • För att föreningarna ska kunna marknadsföra sponsorernas tjänster/produkter, t ex via e-post
 • För att meddela dig (via e-post eller information på sajten) om förändringar och nyheter.
 • För att vi ska kunna administrera betalningar och för att hantera och leverera köp i enlighet med våra villkor.
 • För att upptäcka och förhindra bedrägerier i samband med betalning
 • Sammanställa statistik över trafik till sajten för att kunna underhålla, testa och förbättra våra digitala verktyg och tjänster
 • Ta fram statistik över köp

 

SAMTYCKE

Vi tar bara in information när vi våra besökare, medlemmar eller kunder godkänner det. Det fungerar som ett avtal mellan oss och dig och innebär att vi får låna dina personuppgifter så länge du låter oss.

 

Vi tar bara in den information som vi behöver för att uppfylla våra tjänster till dig, för att exempelvis kunna ge efterfrågad information eller för att kunna föra över de pengar som din förening har tjänat för innestående månad. Vi tar inte in överflödig information bara för att den är ”bra att ha”.   

 

VILKEN INFORMATION HANTERAR VI?

 

Företag

 • Företagets namn och organisationsnummer
 • Kontaktuppgifter som telefonnummer, e-postadress och adress.
 • Ett kundnummer som vi skapar för att identifiera dig i våra system
 • Uppgifter om köphistorik för in- och utbetalningar.

 

Föreningar

 • Föreningens namn
 • Kontaktuppgifter som telefonnummer, e-postadress och adress.
 • Ett kundnummer som vi skapar för att identifiera dig i våra system
 • Uppgifter om köphistorik för inbetalningar.

 

Supportrar

 • Namn (är frivilligt att uppge men rekommenderas om du enklare vill kunna styrka äganderätten av materialet du laddar upp på sajten)
 • Kontaktuppgifter i form av e-postadress och postnummer.
 • Namnet på den förening du vill vara supporter för.

 

Via frivilliga uppladdningar kommer vi även att ha foton och filmer på vår sajt. Det är personen som laddar upp dessa som innehar äganderätten. Vi kommer inte att använda den informationen till någon form av analys.

 

Vi registrerar inte känsliga uppgifter

Exempel på känsliga uppgifter är sexuell läggning, etniskt ursprung och politisk åsikt. En medlem kan dock frivilligt delge denna typ av information om sig själv under kontoinformation eller i inlägg. Vi kommer inte att analysera detta eller sälja informationen vidare. 

 

De som besöker vår hemsida

För att vi på ett säkert sätt kunna mäta trafiken till webbplatsen använder vi oss av cookies. Det betyder att vi mäter antal aktiva IP-adresser för att bland annat mäta hur många som har tittat på sponsorernas specialerbjudanden. 

 

Vi använder även statistiken för att säkerställa säkerheten och för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig användning eller användning som på annat sätt strider mot villkoren. Ett exempel på detta är så kallade klick-robotar.

 

 

 

Vi säljer inga uppgifter

Vi säljer aldrig uppgifter till en tredje part. Vi kommer heller aldrig att dela eller sälja information om våra besökares eller medlemmars surfbeteende på sajten.

 

DE SOM KOMMUNICERAR MED OSS VIA KUNDTJÄNST

När någon kontaktar oss, exempelvis via kundtjänst, hanterar vi

 

 • Uppgifter som personen själv lämnar till oss frivilligt t ex namn, kontaktuppgifter, personnummer, betalningsinformation, kontouppgifter, ärendehistorik.
 • Information om synpunkt, fråga eller ärende

 

Vi hanterar personuppgifter för att:

 • Besvara frågor och hantera ärendet, t ex avhjälpa fel, hantera klagomål.
 • Leverera beställd information
 • Förbättra våra tjänster och den information som vi lämnar och publicerar via vår hemsida

 

De som deltar i marknadsaktiviteter eller kundundersökningar

Vi hanterar de uppgifter som våra medlemmar frivilligt och med samtycke lämnar till oss, inklusive namn och kontaktuppgifter.

Vi hanterar personuppgifter för att:

 • Administrera marknadsaktiviteten eller kundundersökningen, inklusive återkoppling
 • Ta fram statistik från marknadsaktiviteter och kundundersökningar, i syfte att förbättra våra tjänster

 

Nyhetsbrev

Vi kan komma att skicka nyhetsbrev till våra medlemmar för att informera om nyheter som rör sajten. Det finns alltid möjlighet att säga nej till fler utskick i varje brev.

Vem inom företaget har tillgång till personuppgifterna?

Det är företaget som äger sajten som är ansvarig för hur personuppgifterna hanteras. Vi försäkrar att personalen endast har tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete. Våra medlemmar har rätt att veta vem på vårt företag som är personuppgiftsansvarig, varför uppgifterna behandlas och hur länge.

Har någon annan tillgång till personuppgifterna?

Mottagare som hanterar personuppgifter för vår räkning ska alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa att uppgifterna hanteras på korrekt och säkert sätt och i enlighet med vår datalagringspolicy.

Sponsorer som har abonnemang

Vi lämnar endast ut mätbara trafikvärden, baserade på IP-nummer, till föreningarnas sponsorer om de har ingått abonnemangs-avtal med en eller fler föreningar på vår sajt.

NÄR VI HAR EN SKYLDIGHET ENLIGT LAG

Utöver vad som beskrivs i punkterna ovan hanterar vi i vissa fall personuppgifter när vi är skyldiga enligt lag, t ex på grund av vår bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen, skyldigheter som följer av trafikrättslig lagstiftning, eller vid begäran från myndighet.

 

FÖR ATT GENOMFÖRA BETALNINGAR VIA DIN BANK

Vi kan komma att lämna ut nödvändig administrativ information till medlemmarnas bank för att de ska kunna få en betalning från oss.

 

VÅRA MEDLEMMARS RÄTTIGHETER

Våra medlemmar har rätt till

 • Tillgång till sina personuppgifter – de har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar sina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas 
 • Begära rättelse – de har rätt att få felaktiga eller missvisande uppgifter rättade
 • Begära att raderas – de har rätt att under vissa omständigheter få sina uppgifter borttagna

 

Om en medlem vill att vi raderar personuppgifter
Om en medlem skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen går det bra att kontakta oss på support@sponsringonline.se

DATASKYDD OCH E-POST
Vi använder oss av tillbörligt virusskydd samt brandvägg. Mejl från medlemmar raderas med jämna mellanrum och visas eller vidarebefordras aldrig till obehöriga.

E-post som skickas till företaget eller organisationen kommer att behandlas enligt vår integritetspolicy.

Vi ser alltid till att skydda e-posten från obehörig åtkomst från utomstående och har tydliga krav på användarnamn och lösenord.

UPPDATERINGAR AV INFORMATIONSTEXTEN

Denna informationstext uppdaterades senast den 25 maj 2018 och kan komma att ändras. Om vi gör väsentliga ändringar i texten kommer vi meddela dig innan ändringen träder i kraft genom e-post, eller genom att publicera en ny version på vår webbplats.

RÄTTSLIG GRUND FÖR HANTERINGEN: 

Fullgörande av avtal
Vi hanterar personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal när vi uppfyller våra åtaganden gentemot medlemmar (t ex administrerar kundrelationen, medlemskapet och tillhandahåller relevanta erbjudanden).

Samtycke
Vi hanterar personuppgifter med stöd av medlemmarnas samtycke. Detta inhämtas innan behandlingen påbörjas av exempelvis administration av marknadsaktiviteter som tävlingar och marknadsundersökningar.

Intresseavvägning
Vi hanterar personuppgifter för vårt och ditt berättigade intresse att hantera medlemmars ärende (intresseavvägning) när någon exempelvis kontaktar vår kundtjänst. Detta gäller även när vi har ett berättigat intresse att använda uppgifter om köp för att ta fram statistik för att utveckla, förbättra och säkerställa säkerheten för våra tjänster.

Rättslig skyldighet
När vi hanterar personuppgifter på grund av att vi är skyldiga enligt lag gör vi det med stöd i en rättslig skyldighet.