Villkor

För att bli medlem och att använda sajten godkänner föreningen och föreningens supportrar följande villkor.

1. De sponsringsinkomster som erhålles via sajten får bara användas till barn och ungdom. Pengarna får ej användas till seniorverksamhet.

2. Föreningen har rätt att fritt ladda upp innehåll på sajten, under förutsättning att det inte bryter mot svensk lag och god pressetik. Föreningen är skyldig att ta bort sådant innehåll om det ändå laddats upp av medlem. 

3. Uppförandekod för inlägg och kommentarer

   a.) En medlem visar alltid respekt gentemot människor, oavsett ålder, nationalitet, etnicitet, religion, kultur, kön, sexuell läggning, könsidentitet eller fysisk och psykisk förmåga.

   b.) En medlem tar aktivt avstånd mot våld, mobbning, rasism, droger, alkohol och dopning.

   c.) En medlem uppträder på ett juste sätt gentemot andra medlemmar, medspelare och motståndarnas spelare, ledare, föräldrar och supportrar.

4. Föreningen har alltid rätt att självständigt tacka nej till ett företag som vill bli sponsor.

5. Föreningen förbinder sig att vara 100% ärlig mot sponsorn, och inte skapa falska klick eller annan manipulation i syfte att tjäna mer pengar än vad föreningen har rätt till, enligt avtalet med sponsorn. Föreningen kan därför bli återbetalningsskyldig ifall utbetalning skett på felaktiga grunder. I grava fall kan föreningen polisanmälas och/eller bli skadeståndsskyldig.  

6. Bryter medlemmen mot villkoren ovan riskerar medlemmen att medlemskapet upphör, och att föreningen stängs av från sajten.

 

Regler för att ladda upp innehåll för publicering 

sponsringonline tar ett ansvar för att följa svensk lag. För att få ladda upp ditt innehåll på sponsringonline måste du som medlem följa svensk lag. Det är samma regler som TV, radio och tidningar följer.

Den som önskar att bli medlem måste därför godkänna reglerna för publicering. Den som bryter mot reglerna riskerar att medlemskapet upphör och att kontot stängs av.

 Medlemmens två alternativ för publicering

Den vanligast varianten är BBS – publicering. Det innebär att medlemmens material publiceras direkt på sajten utan frågor och förhandsgranskning. Det är den vanligast formen som används för alla sociala medier. Bryter medlemmens material emot sponsringonlines regler för publicering tas materialet bort i efterhand. Det kan också medföra att medlemmen stängs av. Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (1998:112), eller BBS-lagen som den också kallas, antogs 1998 och gäller för tjänster som elektroniskt förmedlar meddelanden.

Grundlagsskyddad åsiktsfrihet, YGL, innebär att en medlem får publicera anonymt under pseudonym med grundlagsskydd. Du anger då ditt personnummer och begär att ansvarig utgivare ska granska innehållet innan det laddas upp på sajten. Då tar ansvarig utgivare på sig det juridiska ansvaret för innehållet. Lagen kräver att ansvarig utgivare vet vem det är som skriver.

Ansvarig utgivare censurerar inga åsikter, och det finns inga redaktörer, annonsörer eller ägare som har rätt att censurera en inskickad artikel. Syftet är att garantera medlemmen rätten till offentlig åsiktsfrihet.

När artikeln är publicerad är den särskild på sajten med en ram från övrigt innehåll och är märkt med underskriften ”Publicerad i enligt med Yttrandefrihetslagen”.

Om någon vill åtala i domstol på grund av innehållet i artikeln så är det den ansvarige utgivaren personligen som åtalas i domstol. Straffet vid en fällande dom kan bli böter men även fängelse. Den som skrivit artikeln går alltid fri från alla efterräkningar.


Vad svensk lag förbjuder

1. Du får inte bryta mot förbuden i Tryckfrihetsförordningen (TF) och i Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) som ligger till grund för vad vi inte får ladda upp. Innehåll som syftar till något av följande får ej laddas upp

 • högförräderi 
 • uppvigling 
 • hets mot folkgrupp 
 • brott mot medborgerlig frihet 
 • olaga våldsskildring 
 • förtal 
 • förolämpning 
 • olaga hot 
 • hot mot tjänsteman 
 • övergrepp i rättssak
 • krigsanstiftan 
 • spioneri 
 • obehörig befattning med hemlig uppgift 
 • vårdslöshet med hemlig uppgift 
 • uppror 
 • landsförräderi eller landssvek
 • landsskadlig vårdslöshet 
 • ryktesspridning till fara för rikets säkerhet   

2. Du får aldrig ladda upp någon annans material eller bilder utan deras tillåtelse. En annan persons eller företags material eller bilder skyddas av Upphovsrätt

3. Att medvetet publicera falska uppgifter eller faktafel i syfte att vilseleda läsarna är ett grovt brott mot våra regler och medför automatisk avstängning.

4. sponsringonline tar ett ytterligare ansvar för att motverka hot och kränkningar på nätet. Hot mot någons integritet, till exempel att hota med att sprida sexfilmer eller nakenbilder, spridning av hämndporr, obduktionsbilder och andra kränkande uppgifter är inte tillåtet. Sådant material kommer inte att publiceras eller tas bort så snart det kommit till vår vetskap.

 

sponsringonline® är medlem av det pressetiska systemet i Sverige.

Allmänhetens Pressombudsman (PO) hjälper personer som känner sig utsatta för oförsvarliga publicitetsskador genom det som skrivits om dem i papperstidningar eller tidningars hemsidor. Den som känner sig personligen kränkt eller på annat sätt orättvist behandlad i en publicering på sponsringonline kan vända sig till PO.

I åtskilliga fall görs en utredning som kan leda till att PO överlämnar anmälan till Pressens Opinionsnämnd (PON) med förslag till klander. Om PO avskriver ett ärende kan anmälaren själv överklaga beslutet till PON.

Även publiceringar på Internet kan anmälas, om det företag som ger ut nättidningen finns representerat i Pressens Samarbetsnämnd. PO kan även pröva andra nättidningar som aktivt har anslutit sig till det pressetiska systemet.Om en tidning klandras av PON för att ha överträtt de pressetiska reglerna, dvs brutit mot god publicistisk sed, skall den publicera det fällande beslutet.

Syftet med denna publicering är att inför offentligheten ge anmälaren en upprättelse för den publicitetsskada han eller hon utsatts för. För att inte förta effekten av denna upprättelse bör utgivaren avstå från att kommentera eller argumentera mot fällningen i tidningen.